19 nhà giáo Đại học Huế được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015 (23-10-2015)

 Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước vừa có Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 470 nhà giáo. Trong đó, Đại học Huế có 01 nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư và 18 nhà giáo được công nhận chức danh phó giáo sư.

Nhà giáo thuộc Đại học Huế được công nhận chức danh giáo sư là ông Lê Đức Ngoan, chuyên ngành Chăn nuôi, Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế. Trong số 18 nhà giáo được công nhận chức danh phó giáo sư của Đại học Huế năm nay, Trường đại học Sư phạm có 5 nhà giáo; Trường đại học Y Dược và Trường đại học Khoa học đều có 4 nhà giáo; Trường đại học Nghệ thuật, Trường đại học Nông Lâm, Trường đại học Kinh tế và Viện công nghệ Sinh học, mỗi đơn vị có 1 nhà giáo; Đại học Huế có 2 nhà giáo.

Danh sách các nhà giáo thuộc Đại học Huế được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư:

- Giáo sư Lê Đức Ngoan, chuyên ngành Chăn nuôi , Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

- Phó Giáo sư Trần Thị Thu Hồng,  chuyên ngành Chăn nuôi, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

- Phó Giáo sư Trần Hữu Dũng , chuyên ngành Dược học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

- Phó Giáo sư Nguyễn Duân , chuyên ngành Giáo dục học, Đại học Huế

- Phó Giáo sư Trần Văn Hiếu , chuyên ngành Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

- Phó Giáo sư Nguyễn Thành Nhân , chuyên ngành Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

- Phó Giáo sư Đinh Quang Khiếu , chuyên ngành Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

- Phó Giáo sư Phạm Viết Hồng , chuyên ngành Khoa học Trái đất,Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

- Phó Giáo sư Trần Hữu Tuấn , chuyên ngành Kinh tế, Đại học Huế

- Phó Giáo sư Nguyễn Duy Phương , chuyên ngành Luật học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

- Phó Giáo sư Nguyễn Thị Thu Liên , chuyên ngành Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

-  Phó Giáo sư Nguyễn Văn Bắc , chuyên ngành Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

-  Phó Giáo sư Cao Huy Linh , chuyên ngành Toán học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

-  Phó Giáo sư Lê Thị Kim Lan , chuyên ngành Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Huế

-  Phó Giáo sư Phan Thanh Bình , chuyên ngành Nghệ thuật, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

-  Phó Giáo sư Võ Thanh Tùng , chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Huế

-  Phó Giáo sư Nguyễn Khoa Hùng , chuyên ngành Y học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

-  Phó Giáo sư Nguyễn Thị Tân , chuyên ngành Y học Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

-  Phó Giáo sư Ngô Viết Quỳnh Trâm , chuyên ngành Y học Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

 

Trích: bản tin ĐHH

http://hueuni.edu.vn/portal/index.php/vi/tintuc/detail/tintuc_sukien/tintuc_sukien/4303